Lista zmian w programie GoNet CRMAktywne moduły  maj 31, 2024
GoNet CRM 5.114.1.1174 (wersja beta)
poprawki
 • usunięto błąd związany z nieprawidłowym działaniem funkcji dodawania Rezerwacji zasobu z poziomu Rejestru projektów

 
maj 17, 2024
GoNet CRM 5.114.1.1173 (wersja stabilna)
nowe funkcje
 • wprowadzono połączenie między bazą dokumentów magazynowych oraz pracą projektową. W kontekście dokumentów PZ / WZ dodano możliwość powiązania z wybranym etapem projektu - funkcja ta jest dostępna z poziomu Rejestru dokumentów magazynowych. W module uprawnień możemy precyzyjnie sterować tym procesem (nowe uprawnienia: "Wiązanie dokumentu magazynowego z etapem projektowym", "Wiązanie dokumentu magazynowego z wszystkimi etapami projektu", "Zamiana / usunięcie powiązania dokumentu magazynowego z etapem projektu"). W Kartotece projektu - dodano wizualizację powiązanych dokumentów magazynowych w rozbiciu na wydania i przyjęcia. W obu kartotekach (projektu i kontrahenta) dodano kolumny prezentujące relacje dokumentu z kontrahentem i projektem (etapem), oraz dodano skróty do przejścia z Kartoteki kontrahenta do Kartoteki projektu i odwrotnie. Nowa funkcjonalność pozwala na szczegółową rejestrację materiałów zakupionych (przyjętych) i zużytych (wydanych) na rzecz danej inwestycji

 • API GoNet CRM zostało rozbudowane o możliwość korzystania z usługi udostępnianej przez BIR (Baza Internetowa REGON). Udostępniona została funkcja do pobierania danych podmiotu na podstawie numeru NIP, REGON lub KRS. Nowa funkcjonalność daje możliwość tworzenia dedykowanych narzędzi użytkownika wykorzystujących ww usługę sieciową

usprawnienia
 • na pasku narzędziowym Rejestru Moich Zadań dodano akcję "Notatki ..." umożliwiającą wyświetlenie listy zdefiniowanych notatek i otworzenie wybranej. W menu dostępna jest także opcja dodania nowej notatki. Nowa funkcja ułatwia dostęp do notatek w widoku klasycznym

 • funkcjonalność pobierania danych z GUS została rozbudowana - jako klucza można teraz użyć numeru NIP, REGON lub KRS

 • w module rezerwacji zasobow (wersja mobilna) zmieniono sposób prezentacji informacji o kontrahencie tak aby uwzględniał konfigurację formy prezentacji kontrahenta (skrót / nazwa)

 
kwiecień 05, 2024
GoNet CRM 5.114.1.1172 (wersja archiwalna)
nowe funkcje
 • zmiany w modelu uprawnień w module rezerwacji zasobów - do systemu wprowadzono nowe uprawnienia określające dostęp do zasobów i rezerwacji ("Dostęp do wszystkich zasobów", "Dostęp do zasobów podwładnych", "Dostęp do wszystkich rezerwacji zasobów", "Dostęp do rezerwacji zasobów podwładnych"). Nowa funkcjonalność pozwala na dużo większą elastyczność podczas wdrożeń dotyczących tego modułu

 • na Grafiku rezerwacji zasobów wprowadzono nową funkcję - duże pole tekstowe (na panelu po prawej stronie) prezentujące uwagi do zaznaczonej rezerwacji może być teraz konfigurowalne. Wprowadzono parametr ("Szablon zawartosći panelu tekstowego - Rejestr rezerwacji zasobów") określający jego zawartość. Do dyspozycji mamy dane związane z samą rezerwacją, oraz zdefiniowane pola dodatkowe

 • moduł zadań wsadowych uruchamianych na serwerze został rozszerzony o nowy typ zadania - uruchomienie aplikacji konsolowej. Nowa funkcja pozwala na łatwiejszą rozbudowę ekosystemu GoNet o dedykowane rozwiązania. Nowy rodzaj zadania uruchamia wskazaną aplikację przekazując jej parametry określone w konfiguracji, a następnie przechwytuje wszystkie komunikaty jakie aplikacja wyświetla w oknie konsoli (obsługiwane jest wyjście standardowe oraz wyjscie błędów). Przechwycone komunikaty zapisywane są w szczegółach dotyczących każdego uruchomienia procesu. Kod wyjścia aplikacji (ExitCode) przyjmowany jest jako wynik działania zadania (Zakończenie powodzeniem (0), zakończenie z ostrzeżeniami (3) lub zakończenie z błędem (1)). Uruchamiane mogą byc klasyczne aplikacje konsolowe (napisane w dowolnym języku oraz w dowolnej architekturze), polecenia powłoki systemu Windows oraz skrypty *.bat

usprawnienia
 • do systemu wprowadzono parametr (Wartość projektu na podstawie zamówienia) umożliwiający określenie rodzaju wartości (netto vs brutto) branej pod uwagę przy zakładaniu projektu na podstawie zamówienia

 • GoNet CRM Map API zostało rozszerzone o dwie nowe właściwości: ShowLocator umożliwia wyświetlenie na mapie lokalizatora korzystającego z danych GPS udostępnianych przez przeglądarkę; CustomOnHead to nowa właściwość umożliwiająca dodanie kodu na końcu metody w której generowana jest mapa (window.onload)

poprawki
 • usunięto błąd związany z wczytywaniem / zapisywaniem układu kolumn na rejestrach. W specyficznych okolicznościach (zmiany w polach dodatkowych) zapis i odczyt układu mogły nie działać prawidłowo. Poprawa eleminuje problem - aczkolwiek wymagana może być jednak ponowna konfiguracja ustawień widoczności / kolejności / szerokości pól na niektórych rejestrach

 
marzec 12, 2024
GoNet CRM 5.114.1.1171 (wersja archiwalna)
nowe funkcje
 • rozbudowano Rejestr moich zadań - w widoku klasycznym. Dodano panel ze szczegółami (dane podstawowe, projektowe, serwisowe), treść, listę załączników powiązanych z zadaniem, oraz zarejestrowane na rzecz zadania prace

usprawnienia
 • GoNet CRM API zostało rozbudowane - w bibliotece umożliwiającej generowanie map na podstawie danych z systemu wprowadzono zmianę (property MergeMarkersCheckLayer) umożliwiającą scalanie makerów z uwzględnieniem warstwy na jakiej się znajdują (do tej pory jedynym kryterium scalania była lokalizacja)

 • działanie funkcji umożliwiającej pobieranie danych z GUS na podstawie numeru NIP zostało zmodyfikowane - teraz skrót nazwy ustawiany jest tylko w przypadku gdy w tym polu nie ma żadnej wartości

 
marzec 10, 2024
GoNet CRM 5.114.1.1170 (wersja archiwalna)
nowe funkcje
 • wprowadzono znaczące ułatwienie w pracy z kontrahentami - do paska bocznego można dodać akcję "Kartoteka kontrahenta" umożliwiającą szybkie przejście do kartoteki wybranego z listy klienta bez konieczności wyszukania go na rejestrze. Zawartość okna wyszukiwania kontrahenta jest konfigurowalna, dodatkowo w razie potrzeby można wprowadzić także warunki ogranicznające wyświetlaną listę. Nowa funkcja pozwala na wybór kontrahenta tylko w zakresie posiadanych uprawnień

 • nowa funkcja w pracy projektowej - do paska bocznego można dodać akcję "Kartoteka projektu" umożliwiającą szybkie przejście do kartoteki wybranego z listy projektu bez konieczności wyszukania go na rejestrze. Zawartość okna wyszukiwania kontrahenta jest konfigurowalna, dodatkowo w razie potrzeby można wprowadzić także warunki ogranicznające wyświetlaną listę (domyślnie to projekty nie archiwalne i nie zakończone). Nowa funkcja pozwala na wybór projektu tylko w zakresie posiadanych uprawnień

 • w module poczty dodano szybką akcję "Wyślij e-mail (Ctrl + M)" otwierającą okno wysyłki nowej wiadomości. Przed wyświetleniem formatki - program pozwala wybrać adresata e-mail z bazy danych. Okno wyboru może być personalizowane - możemy skonfigurować zawartość listy oraz określić warunki wpływające na zakres wyświetlanych danych. Nową akcję możemy dodać do paska bocznego, lub uruchamiać bezpośrednio z menu głównego programu

 • moduł Planów i prowizji został rozbudowany o możliwość monitoringu zdarzeń dotyczących pracy projektowej. Do standardu dodaliśmy możliwość definiowania wskaźników dotyczących projektów, szans sprzedaży oraz etapów projektowych. Nowe (~30) wskaźniki są dostępne dla różnych konfiguracji - wszystkie / otwarte / zamknięte / wygrane / przegrane, sama analiza może obejmować ilości / wartości oraz może dotyczyć poszczególnych operatorów lub wybranych grup pracujących projektowo. Wkaźniki dotyczące projektów oraz szans sprzedaży mogą także brać pod uwagę określoną grupę kontrahentów docelowych

 • dla kolumny "Termin przeglądu" na Rejestrze instalacji dodano pasek postępu wizualizujący okres jaki pozostał do wykonania przeglądu (aby postęp był widoczny należy ustawić wysykość wiersza na rejestrze, na minimum 20px, PPM > Dostosuj układ). Kolorystykę, oraz ilość dni zagrożenia można ustawić w konfiguracji programu - kategoria "Moduł serwisowy - interfejs".